ดูหนังโป๊ไม่ปาท ไม่ผิดศีล แถมมีประโยชน์จากการชมหนังโป๊แถมอีกด้วย

หนังโป๊เสมือนเป็นสิ่งที่คู่กันมาตั้งแต่ยุคตายังชายหนุ่มลยก็ว่าได้ เนื่องจากเพศชายอย่างพวกเราเมื่อถึงวัยรุ่งเรืองพันธ์รวมทั้งจะต้องมีอารมณ์ทางเพศกันทั้งหมดล่ะครับผม เมื่อกำเนิดอารมณ์ทางเพศรวมทั้งต้องหาที่ระบายให้ความรู้ความเข้าใจสึกอย่างว่านั้นหายไป

ดูหนังโป๊ ความคิดเชิงบวกว่าไม่ผิดศีล

ไม่ผิดศิล5นะครับ แม้กระนั้นการดูหนังโป๊พอๆกับไปเพิ่มกิเลสราคะ ทำให้ชั่วงเป็นกามากิเลสอกสวยซึ่งขัดกับ
การเจริญก้าวหน้ามรรคข้อ “สัมมาวายามะ” เป็นบากบั่นล๊ะ ชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป แล้วก็ระวังชั่วใหม่ที่ยัง
ไม่กำเนิดก็อย่าให้กำเนิด แล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองบุญกุศล ด้วยเหตุผลดังกล่าวการดูหนังโป๊ ก็คือทำให้ชั่วเจริญรุ่งเรืองซึ่งไม่ใช่แนวทางที่มรรค ทางที่ดีเป็นพากเพียรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดดีมากยิ่งกว่าขอรับแม้กระนั้นถ้าเกิดยังฝ่าฝืนมิได้ ขั้นต่ำก็ไม่ทำผิดศิล5ก็ยังดี

ดูหนังโป๊ ความคิดเชิงลบว่าผิดศีล
ส่วนตัวว่าไม่ถูกนะ ถ้าหากเพื่อตอบสนองความกำหนัด ขนาดกินเหล้าด้วยเหตุว่าความบันเทิงยังเป็นกาเมสุมิจฉาจารเลย ข้อนี้มีชี้แจงว่า การดื่มสุราสุราเมรัยนั้น ถ้าหากผู้ดื่มไม่ได้ปฏิบัติคดโกงบาปด้วยกาย คำพูด หรือหัวใจ แต่อย่างใด แม้กระนั้นดื่มเพื่อความชอบใจครึกครื้นเพียงแค่นั้นก็เกื้อหนุนเข้าอยู่ในข้อกาเมสุมิจฉาจารได้ เนื่องจากความพึงพอใจเบิกบาน ก็เช่นเดียวกันกับความรู้สึกยินดีพึงพอใจในรูป, เสียง, กลิ่น,รส, โผฏฐัพพารมณ์ อันเป็นตัวกามคุณอารมณ์นั่นเอง ด้วยเหตุนั้นผู้ดื่มสุราที่ยังไม่ได้ทำโกงบาปก็จัดเข้าไว้ภายในข้อกาเมสุมิจฉาจารแต่ว่าหากดื่มสุราเข้าไปจนกระทั่งกำเนิดความมึนเมา ที่เคยละอาย ก็ไม่ละอาย ที่กลัวก็กลับกล้า กระทั่งสามารถทำคดโกงบาปต่างๆได้ด้วยอำนาจของเหล้านั้น ถ้าเกิดผู้ดื่มสุราทำคดโกงในข้อใด ก็อนุเคราะห์เข้าในบาปบถข้อนั้น อย่างเช่นดื่มสุราแล้วฆ่าสัตว์ ก็อนุเคราะห์เข้าในขว้างณาว่ากล่าวบาต หากขโมย ก็อนุเคราะห์ในอทินที่นาทาน หากโป้ปดมดเท็จ ก็เกื้อหนุนเข้าในคำโกหก ดังต่อไปนี้ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าวพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในความชั่วร้ายบถ ท่านพระอานันทเถระ แสดงเป็นคาถาอาคมเอาไว้ภายในมูลฏีกาว่า

“ ตสฺส ที่ประชุมปตฺเตน ไม่จฺฉาจาเร, ความช่วยเหลือเกื้อกูลกตฺเตน ทสสุปิ กมฺมปเถสุ อนุปฺปเวโส โหตำหนิ “
ถอดความว่า “ การดื่มสุรานี้ ผ่อนผันเข้าในกาเมสุมิจฉาจาร เนื่องจากมีภาวะดังกาเมสุมิจฉาจาร แล้วก็ผ่อนผันเข้าในความชั่วร้ายบถด้วย เพราะว่าช่วยเลี้ยงดูแก่บาปบถให้เสร็จลง “